Install NextCloud (docker-free)

Kolejna witryna WordPress

Uwaga: tworzenie bazy danych i jej użytkownika wykonać w nastepujący sposób:

sudo mysql_secure_installation

# answer yes to all questions

sudo mysql -u root -p create database nextcloud; create user nxtcloudadmin@localhost identified by ‚admin123’; grant all privileges on nextcloud.* to nxtcloudadmin@localhost identified by ‚admin123’; flush privileges; exit;

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

# add these lines at the bottom:

log-bin = /var/log/mysql/mariadb-bin log-bin-index = /var/log/mysql/mariadb-bin.index binlog_format = mixed sudo service mysql reload